دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی وکالت نامه

وکالت نامه

به اشتراک گذاشتن این پست:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ترجمه رسمی وکالت نامه برای ارائه به سفارت خانه ها ، دانشگاه ها ، موسسات ، سازمان ها و سایر مراجع خارجی استفاده می شود برای ترجمه رسمی وکالت نامه اصل سند همراه با کپی پاسپورت جهت هجی صحیح مشخصات متقاضی مورد نیاز می باشد .
وکالت نامه باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده و ممهور به مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی باشد.
لازم به ذکر است اگر از تاریخ تنظیم سند بیش از یک سال گذشته باشد ترجمه رسمی انجام نمی گردد. مگر اینکه مجددا وکالت نامه توسط دفترخانه تائید گردد تا مشمول عزل و یا استعفای وکیل یا یکی از طرفین قرار نگرفته باشد.
در خصوص وکالت نامه های مربوط به واگذاری حضانت، سرپرستی، ولایت و قیومیت از سوی اولیا، والدین، سرپرست قانونی به یکدیگر و یا سایر اشخص تنها با ارائه ی قطعی دادگاه صالحه قابلیت ترجمه رسمی را دارد.
اگر وکالت نامه در خصوص انجام کاری در کشور خارجی تنظیم شده باشد باید حتما اسم کشور خارجی در متن وکالت نامه قید شود.

 

 پیش نیاز ترجمه رسمی وکالت نامه

⦁ اصل وکالت نامه تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تائید است.
⦁ ارائه اصل شناسنامه موکل جهت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه مورد نیاز می باشد.
⦁ کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی
هزینه ترجمه رسمی وکالت نامه:
⦁ وکالت نامه(A4)، تعهد نامه، اقرارنامه ۱۰۵ هزار تومان و به ازای هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰ تومان می باشد.
⦁ وکالت نامه بزرگ(A3) مبلغ ۹۰ هزار تومان و به ازای هر سطر متن مورد وکالت ۴,۵۰۰ تومان می باشد.
⦁ هزینه هر نسخه اضافه در زمان مراجعه اول به ازای هر نسخه ۲۵ درصد هزینه ترجمه می باشد.
⦁ تمامی ترجمه های رسمی تا ۶ ماه دارای اعتبار می باشند.

 

مدت زمان ترجمه رسمی وکالت نامه چند روز است؟

مدت زمان ترجمه رسمی وکالت نامه ۲ روز کاری و با اخذ تائیدات دادگستری و خارجه ۳ الی ۴ روز کاری می باشد.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر